Poduzetnički management, prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

 
Pretraživanje
O kolegiju
Ispis teksta

Poduzetnički management

 

3. semestar

Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

 

 

 

 

 

 

Poduzetnički management
Ispis teksta

Sadržaj predmeta

Ovaj predmet fokusiran je na  četiri izabrana tematska aspekta razumijevanja i upravljanja poduzećem i poduzetničkim pothvatom. Tematska područja su:

a)      upravljanje poduzetničkim mentalitetom;

b)      upravljanje okolinom i životnim ciklusom poduzeća; 

c)       upravljanje ljudskim resursima; 

d)     upravljanje operacijama i procesima (poduzetnički marketing; izbor lokacije, upravljanje kvalitetom).

 

Studenti se upoznaju sa širokim  koncepcijskim okvirom neophodnim za razumijevanje uloge i značaja poduzetništva u 21. stoljeću, tipova i karakteristika poduzetničkog ponašanja; te preispituju motive za pokretanje poduzetničkih pothvata. Studenti će analizirati kritične čimbenike uspjeha malih poduzeća te biti osposobljeni za razumijevanje mehanizama upravljanja okolinom i konkurencijom; razvojem poslovnog sustava od start-upa do zrelosti. Studenti se upoznaju sa važnim operacijama u upravljanju poduzećem poput razvijanja odnosa sa kupcima, izborom lokacije, upravljanjem kvalitetom).

 

Koncepcijske vještine, racionalnost i analitičnost potaknut će se izučavanjem temeljnih koncepcijskih okvira upravljanja poduzetničkim pothvatom predstavljenih osnovnom literaturom. Praktične vještine će se unaprijediti analizom slučajeva iz američke i hrvatske poslovne prakse, diskusijom, kontaktima sa poduzetnicima.

 

Nastavni ciljevi

Cilj je ovog predmeta omogućiti studentima analizu upravljačkih izazova malih i brzo rastućih poduzeća, te usvajanje znanja i vještina potrebnih za njihovo uspješno vođenje. Nakon završetka kolegija, studenti će:

  • Razviti znanje i osviještenost o ulozi, značaju, doprinosu i karakteristikama poduzetničkog ponašanja na individualnoj, organizacijskoj i društvenoj razini.
  • Identificirati izazove i kritične aspekte upravljanja i razvijanja poduzetničkog pothvata.
  • Potaknuti sposobnost vrednovanja i korištenja različitih suvremenih koncepcija i modela u rješavanju praktičnih problema upravljanja malim poduzećem
  • Razviti vještine konceptualizacije, analize i odlučivanja u rješavanju upravljačkih izazova malih poduzeća neovisno o njihovom tipu, strateškoj poziciji, ili fazi u životnom ciklusu poduzeća.

 

Predložena temeljna i dopunska literatura i drugi resursi za učenje

U izvedbi predmeta koristit će se različiti izvori pisanih tekstova, ali će temeljna literature biti sljedeća:

Obvezna:

  1. Allen, Kathleen R.: Growing and Managing a small business: An entrepreneurial perspective, 2nd edition; Houghton Mifflin Co. Boston, 2007.  poglavlja: 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15.

Dopunska:

1)      Hatten, Timothy, S: Small Business Managment: Entrepreneurship and beyond; Houghton Mifflin Co; Boston,  2003.

2)      Scarborough, Norman, M; Zimmerer, Thomas, W: Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach, Prentice Hall; Pearson Education, New Jersey, 2003.

 

 

Vrednovanje rada studenta
Studenti se tijekom semestra vrednuju temeljem doprinosa diskusijama na nastavi, timskih projektnih izvještaja, 4  parcijalne provjere znanja i završnog ispita koji je u obliku pisanog eseja i predstavlja analizu slučaja po izboru predmetnog nastavnika.

Student mora ostvariti najmanje 50% ukupno mogućeg broja bodova u navedenim kategorijama. U suprotnom ne može pristupiti završnom ispitu 13.11.2009. „Višak“ bodova na aktivnostima i projektnim izvještajima ne može nadoknaditi manjak bodova vezanih uz vrednovanje znanja i kompetencija.

 

Bodovi

Minimalno potrebno bodova

Prisustvo i aktivnost: 

10+15=max.25

13

Timski projektni izvještaj i prezentacija

15 

Izborna aktivnost (postaje obavezna ukoliko su rezultati na ostalim aktivnostima  na minimumu)

Testovi (4 parcijalne provjere)

40

20

Završni ispit – pisani izvještaj o analizi slučaja

20

10

 

Ocjenjivanje
Student tijekom semestra može prikupiti određeni broj bodova koji oblikuju konačnu ocjenu.

Bodovi

Ocjena

0-49

Neprolazna ocjena

50-62

Dovoljan

63-75

Dobar

76-85

Vrlo dobar

86-100

Izvrstan

 

Studenti koji ne ostvare potreban broj bodova za prolaznu ocjenu tijekom trajanja semestra, izaze na klasičan pisani/usmeni ispit u standardnim ispitnim rokovima.

 

 

Ispis teksta
MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: